فرهنگ و هنر
Screenshot ۲۰۲۱۰۶۰۴ ۱۰۱۰۵۰ Instagram

هونه رمه دن عه بدوالله هادی

یه که هه وال سبا نیوز: عه بدوالله هادی هونه رمه ند ناودار و"منبت کار"توانا سال 1350پاریزگای سنه له دایک ...
بیشتر