۴۲۷۱۷۷۱_۱۰۰

قایش ده ستکر یه که له پیشه کونه کان سنه

    قایش ده ستکر یه که له پیشه کونه کان به دریژی میژو چرم دوزی یکی از پیشه های کهن که قدمتی به دارازای تاریخ دارد.
فاقد تصویر شاخص

مافور ناوچه سنه کوردستان به پیشینه ی ۴۰۰ساله

مافور ناوچه سنه کوردستان به پیشینه ی 400سال مافور ناوچه سنه کوردستان به پیشینه ی 400ساله  خاوه ن دار ستن،هو نه ر وینه کیشان تایبه تی تاکه که سی هیه ...