۱۳۹۹۱۱۱۳۱۳۲۴۰۸۱۵۷۲۲۱۳۹۲۳۴

ئیران…گه وره ترین کارخانه ی به رهه مهینان” فاکسین روژهه لاتی ناوه راست “

یه که هه وال سبا نیوز: گه وره ترین کارخانه ی به رهه مهینان" فاکسین روژهه لاتی ناوه راست " تا ئاخر ئه مسال له ئیران شروع به کار ئه ...