امین+مرادی+

فیستیفالی نه ته وه یی ده ف نوای ره حمه ت

  یه که هه وال سبا نیوز: سه روک حوزه ی هونه ری انقلاب ئیسلامی کوردستان له فیستیفالی نه ته وه یی ده ف نوای ره حمه ت راپورتی دا ...