۵۵۳۹۷۴۴

ئایین ده ستنیشان کردن ژیان نامه ی “رزا نه زه ری “ئازه ربایجان ناوه راست

ئایین ده ستنیشان کردن ژیان نامه ی "رزا نه زه ری "ئازه ربایجان ناوه راست یه که هه وال سبا نیوز: ئایین ده ستنیشانکردن له ژیان نامه و خیر خوازی ...