۱۳۹۹۰۴۱۰۰۰۰۳۴۵ Test Photon

تامین ئاوی ته ندروست و باش هه ق خه لک پاریزگای کوردستانه

تامین ئاوی ته ندروست و باش هه ق خه لک پاریزگای کوردستانه یه که هه وال سبا نیوز: ئوستاندار کوردستان وتی :ئاو خواردنەوە ته ندروست هه ق خه لک پاریزگای ...