۴۴۴۵۰۱۳

سنوری باشماق مه ریوان به بو ماوه ی ۲هفته به سترا

یه که هه وال سبا نیوز: سنوری باشماق مه ریوان به بو ماوه ی 2هفته بو به رگیری له به رزبوونه وه ی  نه خوشی کورونا وهاتوچو کردن  به سترا ...