۳۹

گژنیژی سه وز

یه که هه وال سبا نیوز: خواردنی گژنیژی سه وز به سوده بو دابه زاندنی شه کره له خویندا هانی ده ردانی هورمونی ئه نسولین ده دات له له شدا ...