۵۵۵۸۲۹۹

هونه ر … پالو پیکاسو

  یه که هه وال سبا نیوز : تابلوی پابلوپیکاسو یه کی له وینه کیشه ناوداره کانی ئیسپانیای که سال 1952 له هاوسه ر ی "فرانسوژیلو"وینه ی کیشا له 12مه ...