۱۶۱۵۱۸۱۷۲۳۵۹۵۷

کرماشان…په یکه ره ی خه سره وپه رویز تومار کرا

یه که هه وال سبا نیوز: په یکه ره ی خه سره وپه رویز تومار "نه ته وایه تی "کرا.