۵۸۰۸۰۰_۹۶۷

The Laundromat کمدی تلخِ تلخ!

      رختشویخانه روایتی تازه از جریان فاش شدن اسناد پاناما در سال ۲۰۱۵ که در طی آن یکی از بزرگ‌ترین سیتم‌های پولشویی، فرار مالیاتی و حتی دور زدن ...