زبان

 

 زبان كُردى زبان رسمى (اقليم كُردستان – عراق) و دومين زبان رسمی در بقيه عراق شناخته وتصويب شده است. همزمان با زبان كُردى زبانهاى ديگرى ﭽون عربى و تركمانى و سريانى نیز در کردستان رواج دارند و حکومت کردستان خواندن و نوشتن به زبان مادری را برای کسانی که به این زبانها حرف می زنند، مجاز کرده و مدارس برایشان گشوده.