- پایگاه اطلاع رسانی کوردستان - https://kurdistancom.com -

نیشانه کانی پیشوه خته ی جه لته ی میشک

نیشانه کانی پیشوه خته ی جه لته ی میشک

 

777777

۱-ته نگه نه فه سی

۲-دابه زینی ئاستی بینین

۳-زور ئافرقکردنه وه

۴-گیژبوون و دلتیکه لهاتن

۵- بوونی ئازار له شانه کان و به شی خواره وه ی پشت

۶ ناچالاکی کرداری هه رس

۷- هه ستکردن به سربوونی پییه کانت یان رانت یان روخسارت

۸-کوکینی به رده وام یا خود نه مانی سه رنج واته تهرکیز

۹-سه رئیشه و نه مانی توانای گفتوگو کرد

۱۰-بوونی ئازاره کی زور له سه ر سنگ

۱۱- هه ندیکجار دابه زینی کیش