۱۴۰۰۰۳۲۹۰۳۴۴۰۹۹۱۲۳۰۴۵۰۳۴

سیانزه هه مین دوره ئینتخابات ریاست جمهوری/شه شومین دوره ئینتخابات شورای ئیسلامی

  یه که هه وال سبا نیوز به گواستنه وه له تسنیم: شه شومین دوره ئینتخابات شورای ئیسلامی شار و گوند هکان روژی  جمعه (28بانه مه ر) هاوکات له گه ...