بسیبلسیببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

استانداری کرمانشاه

      واحد مستندات سبانیوز : استانداری کرمانشاه کردها از تبار ایرانی و بخش اصلی بازماندگان قوم ایرانی ماد هستند. مادهای آریایی پس از ورود به زاگرس اقوام بومی ...
شسشسبشسبشسبشسبشسب

استانداری کردستان

    واحد مستندات صبا نیوز : استان كردستان بخشی از سرزمینی است كه تحت حكومت مادها اداره می شده است . كردها یكی از شعبه های مشهور نژاد آریایی ...