معغغغ

گریمانی پیشهات لافاو له ۴۶ شاری ئیران به شیکردنه وه ی نه خشه ی ماهواره ی

گریمانی پیشهات لافاو له 46 شاری ئیران به شیکردنه وه ی نه خشه ی ماهواره ی   یه که هه وال سبا نیوز: ئاخرین گریمانی نه خشه ماهواره یی کان ...