۹۷۵۶۶

دوکتور سید موید علویان …سه باره ت به جوره کانی هیپاتیت

یه که هه وال سبا نیوز: جوره کانی هیپاتیت :به شی له فایروسه کان له تووشبون به هیپاتیت گرنگه وه کو فایروسی هیپاتیت (A.B.C.D.E) له مابین ئه م نه خوشیانه ...