۳۳۴۵۹۰۷

له ده ست دان ده رده چی کان له چوار زانکوی له رووداوی فروکه ی ئه مرو

    یه که هوال صبا نیوز به گواستنه وه له مهر: له ده ست دان ده رده چی کان له چوار زانکوی له رووداوی فروکه ی ئه مرو له ...