رفلاکس معده و مشکل تنفسی چه ارتباطی با هم دارند ؟

ئه و خواردنانه ی ترشه لوکی گه ده ناهیلیت

یه که هه وال سبا نیوز: نانی اسمر،هه نگوین،شوفان،موز،په تاته ی جندراو،کاله ک ،که ره وز،قه رنابیت