۱۳۹۹۰۷۰۹۱۶۲۲۴۸۶۲۲۱۳۴۰۶۵۴

وه زیر په یوه ندییه کان :تواو گونده کان له ناوچه ی سنوری ئینترنت وه ر ده گرن

یه که هه وال سبا نیوزبه گواستنه وه له تسنیم : وه زیر په یوه ندییه کان :تواو گونده کان زوتر له 20مال له ناوچه ی سنوری ئینترنت وه ر ...
نمایشگاه مجازی

نمایشگاه مجازی پروفسور سید موید علویان و تایپوگرافی مهری بیدل