۳۶۸۴۳۱۰

وینه ی ژیرخاکی «مندال شه مرون» به شبکه ی مستند گه یشت

یه که هه وال سبا نیوز: مستند "مندال شه مرون"تازه ترین فیلم شبکه ی مستند سیما به ده رهینه ر عه لی تک روستا که له 57دیقه دروستکراوه ئه م ...