ففغععع

به وینه …سالانه ۳هه زار تون بیبه ری سور

یه که هه وال سبا نیوز: زیاتر له دو هه زار که س له نزیکه ی 100کیلگه له کومپانیاکانی به هاراتی خومالی له به نگلادش کارده که ن و سالانه ...