۴۰۱۵۷۲۴۶۹۶۳۰

پژوهشنامه ادبیات کردی

  واحد مستندات صبا نیوز: پژوهشنامه ادبیات کُردی در قالب دوفصلنامه زیر نظر پژوهشکده کردستان‌شناسی دانشگاه کردستان منتشر می‌شود. این دوفصلنامه با شماره شاپای 3657-2645 کتابخانه ملی ایران، و بر اساس ...