لر

زهرا خواجوی ده روازه بان تیم “وچان” کوردستان رکورد کلین شیت به ده ست هینا

    یه که هوال صبا نیوز به گیرانه وه له باشگاه راپورته ر  جوان زهرا خواجوی ده روازه بان تمن20 سال تیم وچان کوردستان به 940 تومار گول نه ...