Untitled.png0000

Swedish Specialist Hospital

  واحد خبری سبانیوز:   Swedish Specialist Hospital   بیمارستان  Swedish Specialist Hospital مرکز درمانی جهت ارائه خدمت به مردم در اربیل عراق می باشد. معتقدیم که بیماران را در ...